ك ش ملك

la. مٌلّكَ ُ لَوَ ٌلِّكََ مُ َُنأَوَ ،}ٌصََب ُ لَوَ }ٌيصِبَ َُنأَوَ ، ٌمْسَ ُ لَوَ ٌيمِسَ ُ َنأَوَ ، ٌْلعِ { مَ َمُ ِيِِّبَن ْعَ تْ َصَ وَْأ ،ِ ِباَ ِك ِف ُ سَفْنَ اهَِب َصَوَ ِ لَا تِافَصِّلا

2022-12-07
    في ما
  1. س ك س ي س ك س ي Vvvvvvvv
  2. ش : shīn : ص : ṣād
  3. حول المشروع
  4. ن س ي/ ن س ء
  5. com